University:

Email Address:

Phone Number:

Market Research Analytics International Business Program Fall 2023 Semester CEA & UPF Hybrid - Barcelona

Flight Credit Get a Flight Credit worth up to $350 when you apply with code* by May 6, 2024

Market Research Analytics

Market Research Analytics Course Overview

OVERVIEW

CEA CAPA Partner Institution: Pompeu Fabra University
Location: Barcelona, Spain
Primary Subject Area: Marketing
Instruction in: English
Transcript Source: Partner Institution
Course Details: Level 300
Recommended Semester Credits: 2
Contact Hours: 32

DESCRIPTION

Les assignatures pròpies del perfil d'Investigació de mercats del pla d'estudis d'ESCIUPF són: Investigació de mercats II, Tècniques de previsió i Mètodes quantitatius. A l'assignatura d'Investigació de mercats II es tracten aspectes tècnics de la investigació de mercats i s'estudien les tècniques estadístiques de dependència de tall transversal. A l'assignatura de Tècniques de previsió s'estudien les tècniques estadístiques de dependència de tall longitudinal (sèries temporals). A l'assignatura de Mètodes quantitatius s?estudien les tècniques estadístiques d'anàlisis multivariable per detectar perfils i grups d'individus, així com factors per visualitzar la informació recollida amb una gran quantitat de variables.

La investigació de mercats desenvolupa eines, i és un complement fonamental de totes les funcions, en l'àrea de màrqueting, ja que és l?encarregada de proveir-les d'informació per a la presa de decisions.

A l'assignatura d'Investigació de mercats I s'estudien les diferents fases I metodologies d'una investigació, posant l'accent principalment en el disseny del model d'investigació i de les eines de recollida, com també en l?ús d'informació resultant d'una investigació de mercat.

Tot i que és recomanable haver cursat Investigació de mercats I, aquest és un curs autocontingut en el qual s?estudien aspectes relacionats amb el tractament, l'anàlisi i la presentació de resultats d?una investigació de mercats.

Els objectius d'aquesta assignatura són:
- Mostrar la funció i els principals mètodes d?anàlisi de dades utilitzats en investigació de mercats.
- Mostrar les principals fonts d?informació disponibles per a la investigació de mercats en un entorn de negocis internacionals.
- Proporcionar a l'alumnat els coneixements necessaris per saber valorar la idoneïtat de la mostra triada i l?eina de recollida de dades en una investigació de mercats quantitativa.
- Capacitar l'alumnat per fer una anàlisi i un tractament previ de les dades (valors perduts, valors atípics i valors estadístics descriptius).
- Capacitar per dur a terme una anàlisi inferencial simple sobre les característiques d'interès en una investigació de mercats.
- Proporcionar a l'alumnat els coneixements que li permetin saber triar i utilitzar la tècnica d?anàlisi de dependència pertinent per testar les seves hipòtesis I resoldre un problema concret d?investigació:
- Anàlisi de la variància (ANOVA) i Anàlisi de la variància multivariable (MANOVA)
- Anàlisi de regressió múltiple i anàlisi conjunta
- Models d'elecció discreta (models dicotòmics i multinomials)
- Proporcionar a l'alumnat els coneixements necessaris per dur a terme l?anàlisi estadística de dades mitjançant el paquet estadístic SPSS.

Aquesta assignatura és complementària amb les assignatures Mètodes quantitatius (mètodes d'anàlisis d'interdependència) i Tècniques de previsió (sèries temporals) de l'àrea d'Investigació de mercats.

Receive a $350 Flight Credit when you apply by May 06, 2024

Get your flight credit code and access to Passbook in two easy steps. With Passbook, you can track your favorite programs and courses, save flight credits, and watch videos on the destination you're interested in.

Apply Now

Step 1 of 2

Step 2 of 2


*By providing your mobile number, you agree to receive recurring text messages from CEA CAPA Education Abroad notifying you of important program deadlines. Message and data rates may apply.

Privacy Policy   |   Mobile Terms   |   Flight Credit Rules

Your flight credit has been added to your Passbook. Apply now or view your Passbook to begin the next step in your journey.

Speak with an
Admissions Advisor

Schedule an appointment to speak with a study abroad expert.

Book Appointment
LET'S CHAT